Skip to main content

Reisevilkår

Disse reisevilkårene fastsetter hvilke retningslinjer og plikter som gjelder mellom M-travel og de reisende.

 

Du finner hvilket vilkår som gjelder for din gruppereise i en egen notis**


1. Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et depositum på 2000,- pr. person. Dette beløpet må innbetales 5 dager etter at tilbudet er bekreftet av kunden. Unntak fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. M-travel vil i hvert særskilte tilfelle informere om dette. Depositumet trekkes fra ved sluttbetaling som forfaller 45 dager før avreise. Reglene i dette pkt. gjelder ikke hvis transportprisen er en rabattert pris hvor spesielle regler gjelder. Totalbeløpet for bestillingen skal være registrert innbetalt før avreise.  Kontroller at bestillingsbekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Betaling med kredittkort aksepteres ikke for treningsleirer og gruppereiser.

2. Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Bestillingsbekreftelsen sendes av M-travel etter at bestilling er mottatt, enten skriftlig eller muntlig. Hvis M-travel ber om det må bestillingsbekreftelsen undertegnes av den ansvarlige og returneres til M-travel. Ved gruppebestillinger må de som på vegne av klubben/gruppa har rett til å undertegne gjøre dette og returnere bekreftelsen til m-travel.

3. Kundens plikter
Kunden plikter å betale det avtalte vederlaget innen den fristen som er fastsatt på fakturaene.Vesentlige betalingsmislighold gir M-travel rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter å sette seg inn i de alminnelige vilkår eller de betingelser M-travel har satt inn i katalogen eller som står i bestillingsbekreftelsen og reiseruten. Kunden plikter å ta med gyldig pass evt. visa/ helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen. Kunden plikter også selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Kunden plikter videre å rette seg etter M-travel sine egne bestemmelser slik de er presentert før avtaleinngåelse, bosteder og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt og at den aktuelle pakkereise er av en slik art at den/ de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

4. Reisende med annet pass enn norsk må sjekke hvilke regler som gjelder for innreise til Tyrkia


M-travel anbefaler alle å tegne reiseforsikring, M-travel ber alle som reiser utenfor Norden om å medbringe gyldig pass.

5. Avbestilling mot vederlag
Ved avbestilling tidligere enn 60 dager før avreisedøgnet starter belastes kunden for et gebyr på kr.500,- pr. person. Ved avbestilling fra 60 til 30 dager før avreisedøgnet belastes kunden for depositumet. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før og 5 dager til avreisedøgnet belastes kunden for 50% av reisens pris. Ved avbestilling senere enn 5 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte ved avgang gis ingen refusjon. For noen typer reiser gjelder spesielle avbestillingsregler som f.eks gruppereiser. Eksempelvis gjelder dette reisepakker som inkluderer ruteflybilletter kjøpt på spesielle betingelser, ved avbestilling er det ingen refusjon av innbetaklt depositum, ved avbestilling senere enn 45 dager ingen refusjon av innbetalt beløp. Avbestillingsforsikring kan kjøpes hos den enkeltes forsikringsselskap.

6. Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14.dagene før pakkereisen skal ta til konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte forholdene og vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente, eller burde kjenne til omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøp av reisen.

7. Den reisendes rett til å endre bestilling eller overdraden til andre
Inntil 30 dager før avreise, mot et gebyr på kr.250,- pr. person, kan den reisende endre reisedag, reisemål etc. så sant ledige plasser finnes. Den reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen mot å erstatte overfor M-travel de utgifter de har i forbindelse med dette. Dette gjelder ikke der de motstrider med internasjonale regler fra ruteflyselskap.

8. Arrangørens rett til forandring og avlysning
M-travel tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet på denne web siden og i andre publikasjoner og prislister som M-travel utgir. Eventuelle prisendringer kan skyldes økte transportutgifter, økt skatt og avgifter eller endrede valutakurser. Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dagene før avreise. Øker prisen med mer enn 10% etter at avtalen er inngått kan den reisende heve kjøpet uten kostnader.

9. M-travel sine plikter
M-travel plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som ble avtalt. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor M-travel sin kontroll for eksempel bytte av hotell, endring av transportmiddel etc. skal M-travel sørge for at de reisende får minst mulig ulemper.

10. M-travel sin rett til å avlyse reiser
M-travel har rett til å kansellere en reise hvis det blir solgt for få plasser. M-travel plikter å gi de påmeldte deltakerne skriftlig beskjed senest 30 dager før avreise dersom reisen blir kansellert. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar i de tilfeller han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, som verken arrangøren selv eller noe han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med de foran nevnte.

12. Mangler
Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges overfor M-travel sin kontaktperson på stedet, til M-travel sin representant i området eller til M-travel sitt kontor i Norge, slik at dette kan bli rettet eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. For øvrig er klagefristen 1 måned etter reisens avslutning. Skriftlig klage forlanges.

15. Treningskamper
M-travel vil arrangere de treningskamper kunden ønsker så sant dette er praktisk mulig å få til. Eventuelle transportkostnader, baneleie og dommer i forbindelse med treningskamper vekk fra bostedet må dekkes av hver enkelt klubb, enten det dreier seg om egne biler/buss eller leid transportmiddel.

16. Utendørs trening
Ved dårlig vær i forkant av, eller under treningsleiren kan det hende at baneforholdene ikke er så gode(en dog at banene stenges) som kunden eller M-travel ønsker at de skal være. Om treningen må flyttes eller avlyses på grunn av været, betraktes dette som force majeure og det vil ikke bli gitt erstatning av arrangøren. Eventuell transport til andre baner må dekkes av kunden.

 

**REMEMBRANCE - YOGA - TAI CHI FERIE - DEN ULTIMATE JENTETUREN -  SENIORDANS

Ved påmelding betaler du 3000,- i depositum,  rest beløp forfaller 40 dager før avreise.

Påmelding er bindende, depositum og sluttbetaling refunderes ikke ved avmelding.

 

Søk i M-travel
Reisekalender
26/10Kypros 8 dager TAI CHI & QI GONG Trenings ferie med Gitte Runa Olsen på Acapulco resort & spa inkl. full pensjonFra 18 990,-
26/10Kypros 8 dager TAI CHI & QI GONG Trenings ferie med Gitte Runa Olsen på Acapulco resort & spa inkl. full pensjon Fra 18 990,-
26/10Kypros 8 dager TAI CHI & QI GONG Trenings ferie med Gitte Runa Olsen på Acapulco resort & spa inkl. full pensjonFra 18 990,-
26/10Kypros 8 dager TAI CHI & QI GONG Trenings ferie med Gitte Runa Olsen på Acapulco resort & spa inkl. full pensjonFra 18 990,-
2/118 dager TAI CHI & QI GONG Trenings ferie med Gitte Runa Olsen på Hotell 5* All inclusive Fra 17 900,-
Kontakt oss
Adresse:
M-Travel
Rebækkas gate 27
1534 MOSS